Home Общи условия

Общи условия

Принтирай

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Ползване на нашия уебсайт

„Роял Канин България“ ЕООД, с ЕИК: 203584879, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма бизнес тауърс, сграда Б, ет. 10, адрес за кореспонденция гр. София,  ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма бизнес тауърс, сграда Б, ет. 10 (по-долу „ние“, „Роял Канин България“ ЕООД) предлага онлайн услуга за информация и комуникация, която се надяваме да бъде забавна и информативна за вас. Има няколко правила, които трябва да спазвате когато използвате нашия сайт www.royalcanin.bg. (по долу „уебсайта“, „сайта“), затова е необходимо да прочетете внимателно настоящите Общи Условия за използването му („Условията“).

Молим ви да прочетете Условията с необходимото внимание, включително и по-специално точка VІІ, касаеща ограниченията в отговорността на „Роял Канин България“ ЕООД, тъй като с посещението и използването на този сайт се съгласявате с тези Условия (със съответните им изменения във времето, ако има такива) и приемате установеното с тях.

Не възнамеряваме да променяме Условията често, но си запазваме правото да направим това без предварително уведомление. Въпреки това, за да бъдете сигурни, че сте прочели и че сте съгласни с актуализираните Условия, трябва да ги преглеждате наново всеки път, когато посещавате нашия сайт (актуалната версия на Условията е достъпна в него по всяко време).. Промените в Условията, ако има такива, ще имат действие за напред, освен в случаите, в които обратното действие на изменените клаузи се налага от закон, съдебно решение, административен акт или друго правно основание.

Ползването, навигирането и достъпът до нашия сайт от ваша страна означава Вашето пълно и безусловно съгласие с тези Условия. Ако не сте съгласни с Условията, трябва да спрете да отваряте/ползвате този сайт.

ІІ. Права върху обектите на интелектуална собственост в сайта

Всички авторски права върху произведения на изкуството, графики, текст, аудио и видео клипове, както и регистрирани марки, лога и друго съдържание, налично на този уебсайт („Съдържанието“), са защитени от приложимото законодателството по отношение на авторските права и други производни права върху тях или на съответните обекти на интелектуална/индустриална собственост и са собственост на “Роял Канин България“ ЕООД или се използват от „Роял Канин България“ ЕООД с разрешението на титулярите им.

Ползването или достъпът до нашия сайт не представляват съгласие за предоставяне на каквото и да било право на интелектуална собственост или право на използване на обект на интелектуална/индустриална собственост или друг вид право върху Съдържанието.

Въпреки че можете да копирате всяка част от този уебсайт/Съдържанието на вашия личен компютър само и единствено за целите на лично ползване, не е разрешено копирането или използването на Съдържанието, налично на уебсайта, на което и да е друго място, включително (но не само) на вашия личен уебсайт, или да ползвате Съдържанието по всякакъв друг публичен или търговски начин. Не е разрешено публикуването или разпространението на която и да е част от нашия уебсайт без изричното писмено съгласие на „Роял Канин България“ ЕООД.

Ползването, достъпът или навигирането на нашия сайт не дават и/или прехвърлят никакви права върху Съдържанието, включително върху който и да е софтуер или код за сваляне, снимка, поставена или създадена от този софтуер и каквито и да е данни, свързани с това Съдържание. Също така не е разрешено да копирате, променяте, възпроизвеждате, качвате, пращате, разпространявате, разваляте или конвертирате Съдържанието в друга форма.

Не можете да променяте и/или изменяте съобщенията, означенията или други маркировки, касаещи правото на възпроизвеждане, регистрираните търговски марки или други марки, които са част от Съдържанието. Разрешено е да правите препратка към нашата заглавна страница чрез посочване на съответния линк, но не е разрешено да ползвате нашето Съдържание на вашия сайт. Не е разрешено да правите препратки към линкове от нашия уебсайт (с изключение на заглавната страница) или да създавате връзки между нашия сайт и други сайтове без нашето изрично писмено съгласие.

В случаи на свързване с други сайтове, ние не носим отговорност за тяхното съдържание и/или други техни технически или информационни елементи, и запазваме правото си да предприемем всички предвидени съгласно приложимото законодателство правни и фактически действия за защита на авторските и други права върху Съдържанието и сайта.

Този сайт, както и настоящите Условия се подчиняват и тълкуват в съответствие с българското законодателство, а всеки евентуален спор във връзка с използването на този сайт ще бъде решен от компетентния български съд.

ІІІ. Материали, изпратени от Вас.

Приветстваме всякакви получени от Вас разкази, коментари, предложения, идеи, графични материали, снимки и друго съдържание. Ние ще се погрижим за защитата на личните Ви данни при изпращане на такива материали в съответствие със задълженията ни по българското законодателство. Имайте предвид, че качвайки или изпращайки ни такива материали чрез този сайт, които са обект на авторско право или на друго право на интелектуална собственост, Вие давате изричното си съгласие, когато това не противоречи на императивни разпоредби на българското законодателство, за безвъзмездно предоставяне в наша полза на неизключителното право на използване на конкретния обект на авторско право или друго право на интелектуална собственост (в това число, но не само, свързаните с обекта право на възпроизвеждане, разпространение, наемане; заемане; право на публикуване, директно или индиректно, по всякакъв начин, включително правейки ги публично достояние, така че да могат да бъдат достъпни отвсякъде и във всеки момент, индивидуално или заедно с други произведения; право на радио разпространение, предаване по кабел, излъчване по безжичен път; право на преработката, изпълняване на производни произведения и т.н.) или други свързани права, които имате над тях, за период от 10 години Правата, придобити от “Роял Канин България“ ЕООД по този начин, могат да бъдат упражнявани неограничено на територията на Република България и на Европейския съюз. Уточняваме, че не носим отговорност за публикациите на потребителите/посетителите на сайта, а Вие можете да публикувате на нашия сайт само тези материали, над които имате пълни авторски или други релевантни права в и носите цялата лична отговорност за тях.

Следователно, чрез качване или изпращане до Роял Канин България ЕООД чрез този сайт на всякакви истории, коментари, предложения, идеи, графични материали, снимки или друга информация и други обекти на авторско право, които не са във връзка с кандидатстване за работа, правото за използването им се предоставя на Роял Канин България ЕООД, когато това не противоречи на императивни разпоредби на българското законодателство. Качените обекти на авторско право не са конфиденциални и можем да ги използваме свободно – което включва възпроизвеждане, разкриване, публикуване или разпространение тук или на друго място, в електронна или друга среда, достъпна понастоящем или която ще бъде създадена впоследствие. Предоставянето на правото на използване на обекта на авторското право е безвъзмездно и срещу него не се дължи възнаграждение или друга компенсация, ако ползваме вашите материали за тези цели.

ІV. Ограничения в използването на сайта

Забранено е да участвате или да извършвате чрез този уебсайт каквито и да било незаконни, обидни или други неправомерни действия, които нарушават правата на трети лица или които пречат на други потребители да ползват този уебсайт. Забранено е да четете или копирате Съдържанието от този уебсайт, използвайки робот, “bot”, „spider“, „crawler“ или други автоматични средства или ръчни процеси без нашето изрично писмено съгласие, и/или да участвате в каквито и да е дейности или извършвате каквито и да било действия, които пречат на адекватното функциониране на уебсайта. Съгласни сте да покриете всякакви вреди и да обезщетите, защитите и предпазите “Роял Канин България“ ЕООД, нейните филиали, свързани дружества и служители от всякакви вреди, отговорности и разходи (включително съответните съдебни разходи), произтичащи от претенции на трети страни, които са резултат от или са във връзка с Вашето ползване на уебсайта. Запазваме си правото да блокираме достъпа Ви до уебсайта във всеки един момент без предварително съобщение и без мотивировка.

V. Съдържание, свързано с трети лица

Въпреки че този уебсайт може да прави препратки към продукти и услуги на трети лица или може да се свързва чрез линкове към сайтове или информация на трети лица, подчертаваме, че с това ние не ги препоръчваме и не даваме гаранции за тях. Също така не носим отговорност по никакъв начин за тяхната наличност, както и за каквато и да е форма, съдържание, реклама, за продуктите или други материали, налични на съответните сайтове. Всеки линк към други сайтове е предоставен само за да Ви бъде от полза. Решенията, взети от вас по отношение на продуктите, услугите или уебсайтовете на трети лица, не са и не могат да бъдат повлияни по никакъв начин от нас или нашия сайт и не пораждат каквато и да било отговорност за нас.

VІ. Конфиденциалност и защита на Личната информация

Молим внимателно да прочетете нашата Политика на конфиденциалност и защита на Личната информация, изложена в т. IX по-долу, за да научите каква информация събираме чрез този сайт, как и за какви цели я ползваме.

VІІ.Използване на сайта. Ограничаване на отговорността

НИТО “Роял Канин България ЕООД“, НИТО КОЕТО И ДА Е ДРУГО СВЪРЗАНО С НЕГО ДРУЖЕСТВО В ГЛОБАЛЕН ПЛАН, НИТО КОЕТО И ДА Е ТРЕТО ЛИЦЕ, ПОМОГНАЛО ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО, СЪЗДАВАНЕТО, ИЗГОТВЯНЕТО ИЛИ ДОСТАВЯНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ОТ ВАША СТРАНА, ИЛИ ЗА НЕСПОСОБНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ДОРИ В СЛУЧАИТЕ КОГАТО СТЕ БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТОВА ПРАВИЛО СА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ВРЕДАТА Е РЕЗУЛТАТ ОТ УМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ АКО ОТГОВОРНОСТТА Е ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТ ИМПЕРАТИВНИ НОРМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НЯМА ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НЕЯ.

ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ВКЛЮЧВА, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО:

 • НАСТЪПИЛИ ПРЕКИ ВРЕДИ – ВРЕДИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПРЯКА ПОСЛЕДИЦА ОТ ВРЕДОНОСНО СЪБИТИЕ, ПРЯКО ПРИЧИНЕНО ОТ ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНО С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ;
 • НАСТЪПИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ – ВСИЧКИ ВРЕДИ, КОИТО НЕ ПРОИЗТИЧАТ ДИРЕКТНО ОТ НЯКАКВО ДЕЙСТВИЕ, СВЪРЗАНО С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, А САМО ОТ НЯКОИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТАКОВА ДЕЙСТВИЕ (НЕПРЕКИ ВРЕДИ); И
 • ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВРЕДИ И РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ КАТО ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Правим усилия, за да се уверим, че на този сайт се предоставя точна информация, но не гарантираме пълната прецизност и не даваме гаранции по отношение на употребата или резултатите от употребата на която и да е част от Съдържанието на този сайт откъм точност, достоверност и др. БЕЗ ДА СЕ ЗАСЯГАТ ДРУГИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА НАСТОЯЩАТА ТОЧКА, И ДОКОЛКОТО НЕ СЕ НАРУШАВАТ ИМПЕРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ САЙТ, ОПЕРАЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ И ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ САЙТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ТАКА КАКТО СА, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, БИЛО ИЗРИЧНО ФОРМУЛИРАНИ, БИЛО ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, АДЕКВАТНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ ИЛИ СЪОТВЕТСТВИЕ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ИМПЕРАТИВНИ НОРМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО). НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ПРОИЗХОЖДА ИЗЦЯЛО ОТ НАС. НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО ИЛИ НАШИТЕ УСИЛИЯ, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ НУЖДИ.

Запазваме си правото да отстраним всякакви публикации или друга информация, която считаме, че би могла да бъде обидна или неправомерна, и не сме отговорни за никакви материали, публикувани от който и да е потребител или за каквато и да било информация, намираща се на който и да е от сайтовете, към който има линкове в Съдържанието. ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ “Роял Канин България“ ЕООД И НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЦЯЛ СВЯТ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТНИЧЕСКО, ОБИДНО, НАСИЛСТВЕНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ.

VІІІ. Други разпоредби

Ако се установи, че някоя разпоредба на тези Условия е нищожна, незаконна или неприложима, независимо по каква причина, съответната разпоредба ще бъде заместена от приложимата нормативна уредба и няма да засегне по никакъв начин валидността и приложимостта на другите разпоредби на тези Условия. В случай на неспазването на тези Условия, довело до или способно да доведе до вреди за “Роял Канин България“ ЕООД, нейните свързани дружества, всяка част от група и/или трета страна, за която “Роял Канин България“ ЕООД може да бъде държана отговорна, “Роял Канин България“ ЕООД си запазва правото да потърси компенсация или друга подходяща мярка пред съда или, когато това е възможно, извънсъдебно, с всички позволени и предвидени в закона средства..

ІХ. Политика на конфиденциалност и защита на личната информация на “Роял Канин България“ ЕООД

С посещаването на този сайт и изпращането на информация до него, Вие се съгласявате ваши лични данни и друга свързана с вас информация („Лична информация“) да бъде събирана, обработвана или съхраняването от „Роял Канин България“ ЕООД – регистриран администратор на лични данни съгласно законодателството на Република България, както и предоставяна на нашите свързани дружества, нашите представители или трети лица, за целите на поддръжката на сайта или предоставяне на услуги свързани с него, когато това е в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

Отдаваме важност на вашите лични данни. Искаме да ви информираме относно политиките и практиките, които сме приели, за да защитим Личната Ви информация, , които ни доверявате, и да разберете начина, по който я управляваме, за да Ви предложим най-добрите налични продукти, услуги и преживявания. Сървърът/ите, който/които поддържа/т този сайт и базите данни, където тази информация може да се съхранява, могат да се намират извън страната, от която отваряте този сайт, но ние събираме, обработваме и използваме Личната Информация в съответствие с тази политика. Личната информация, която ни е предоставена, може да бъде изпратена във Франция, Европейския Съюз и/или Съединените Американски Щати, за да бъде съхранявана на сървърите на компания Роял Канин САС [Royal Canin SAS]. К

Въпреки че нямаме намерение да внасяме често промени в нашата политика, е необходимо да проверявате политиката на конфиденциалност, публикувана на нашия сайт („Политика на конфиденциалност и защита на личната информация“) всеки път, когато посещавате сайта, за да се уверите, че сте прочели и сте се съгласили с последната й версия. Промените в Политиката на конфиденциалност и защита на личната информация имат действие за напред, освен в случаите, в които обратното действие на изменените клаузи се налага от закон, съдебно решение, административен акт или друго правно основание.

Съдържанието на нашите сайтове може да включва, освен всичко останало, важни статии, забавления, игри, викторини и състезания и може също така да включва реклама и възможности за онлайн пазаруване. Можем също да предоставяме информация за нашето дружество и продукти и да предлагаме възможности за кандидатстване за работа или за отворени позиции. Надяваме се да се радвате на нашия сайт и скоро отново да ни посетите!

Молим да отделите малко време, за да разгледате в детайли нашата политика. За да ви помогнем, ви представяме кратко резюме:

Ще Ви изпращаме само тези материали, които сте посочили, че искате да получите според Вашите предпочитания и ще уважим Вашето желание да прекратите абонамента си. Използваме бисквитки, за да ни е по-лесно да разберем характеристиките на посетителите, за да Ви предложим по-добра функционалност и персонализирано Съдържание. С посещаването на този сайт и изпращането на информация до него, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

С внимание приемаме процедури, с които да защитим вашата Лична информация и отдаваме особено внимание на защитата на данните на Вашата кредитна карта, които ни предоставяте, когато пазарувате онлайн.

Запазваме си правото да използваме или да разкрием вашата Лична информация при определени обстоятелства, като например в ситуация, в която това се налага от приложимото законодателство или се изисква по законов ред от публичен орган или съда.

Каква лична информация събираме и кога?

Събираме Лична информация като име, адрес на електронна поща, хобита или информация за нещата, с които се занимавате, демографска информация (възраст, пол и др.), заетост и предпочитания за заетост или друга информация за предпочитания в подобен аспект, когато тя е подадена доброволно от посетителя. Посетителите могат да изберат да предоставят онлайн Лична информация, за да участват в състезания, да получат информация или да направят коментар, да се запишат за информативен онлайн бюлетин или да направят поръчка. Не сте задълженида предоставяте Лична информация, когато не попълвате/предоставяте Лична информация, посочена в специалните рубрики на сайта, но в такъв случай няма да получите достъп и/или да се възползвате от услугите по-горе, съответно от упоменатото в рубриката „Какво правим с вашата Лична информация?“ по-долу. Можем, също така, да получим списък с контакти, демографска информация и по друг начин, от други източници, когато това е в съответствие за разпоредбите на българското законодателство. В интерес на нашите клиенти и за да Ви обслужваме по-добре, можем да комбинираме данните. Може да промените предпочитанията си относно получаването на оферти и информация от нас по всяко време.

Какво правим с Вашата Лична Информация?

Събираме Ваши лични данни, за да ви запишем в състезания и да Ви уведомим за резултата, за да Ви изпращаме обновления и новини, за да отговорим на Вашите въпроси или коментари, за да Ви регистрираме във връзка с определени характеристики, да Ви изпращаме съобщения, когато се появят публикации, които отговарят на Вашия профил, да Ви предоставяме персонализирано Съдържание, информация и/или да Ви изпращаме брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти или за нашето дружество. Изискваме от посетителите, които ни предоставят своите електронни адреси, да ни информират, ако искат да получават допълнителна информация или обновления от нас или от нашия сайт; само тези, които поискат това, ще получават имейли или други коментари от нас. Можем също така да Ви уведомим, че може да получавате информация за други налични продукти от членове на нашата група от дружества. Само тези, които изрично поискат да получават такава информация онлайн, ще я получат. Ако не сме сигурни за вашите предпочитания, можем да поискаме допълнителна информация в този смисъл. Осигуряваме ви също така опцията „прекратяване на абонамента“ по всяко време, ако искате да спрете да получавате имейли или друга информация от нас.

Понякога нашите брандове ще изпращат оферти, купони и информация, включително каталози по имейл. Можем да използваме също така списъци, които сме получили от трети лица или публични източници, за да ви изпращаме тази информация. Може да решите „прекратяване на абонамента“ във всеки един момент, ако не искате вече да получавате офлайн съобщения от нашите брандове.

Можем да закупим или използваме абонаментни имейл списъци, за да се свързваме с потенциални клиенти. Ще уважим молбите за прекратяване на абонамента и ще поискаме от тези, които ни предоставят списъците, да ни дадат гаранции, че са предоставени имейл контактите само на онези потребители, които са изявили желание да получават оферти и информация по имейл.

Личната информация се използва изключително и само от нас и нашите свързани дружества, нашите представители или партньори, които помагат за поддържането на този сайт и на Съдържанието, както и на продуктите и услугите на този сайт, за да отговорим на Вашите нужди (като поръчки и пазаруване онлайн или предлагане на състезание или промоция) и да Ви обслужим по-добре, в съответствие с тази политика. Данните могат да се използват общо или комбинирано между свързаните дружества, клонове или други настоящи или бъдещи обекти, с които нашето дружество има връзки, за да повиши ефективността и да намали контактите с вас. Ще споделим Личната Информация само с тези, които са съгласни да следват стриктната политика на ползване на тази информация и политиката на конфиденциалност.

Вашите права

Молим Ви да имате предвид, че непрекъснато имате всички права, предвидени във Ваша полза в Закона за защита на личните данни и всеки друг приложим закон, включително, но без да се ограничава до следните права:

 • правото на достъп до Личната ви информация;
 • правото на промяна в Личната Ви Информация;
 • правото на несъгласие по отношение на използването на Личната Информация, като така можете във всеки момент и безплатно да изразите Вашето изрично несъгласие Ваши лични данни да са предмет на обранотване с цел директен маркетинг или да бъдат разкрити с тази цел;
 • правото да се обърнете към съда.

Вашите задължения

Молим да имате предвид, че чрез достъпа, навигирането и/или използването на този сайт безусловно поемате задълженията, посочени в Условията и съответно в Политиката на конфиденциалност и защита на личната информация, включително, но без да се ограничава до следното:

 • да не публикувате, пращате или разпространявате информация, която може да бъде вредна, нецензурна, клевета или незаконна;
 • да не публикувате, пращате и/или разпространявате материали и/или информация, върху която нямате пълни права в този смисъл (включително, но без да се ограничава до права на интелектуална собственост) или не можете да прехвърлите съответните права на нас;
 • да не използвате този сайт по начин, който може да доведе до нарушаване правата на други сайтове или трети лица;
 • да не използвате софтуерни приложения и/или устройства, които да попречат на работата на сайта;
 • да не качвате или предоставяте файлове, които съдържат повредени данни или вируси;
 • да не използвате сайта за рекламни цели или за молби/оферти с търговски характер.

Какво са бисквитките?

Бисквитките са файлове с данни, които даден уебсайт изпраща към Вашия компютър, докато Вие посещавате този сайт. Тези файлове с данни съдържат информация, която позволява на нашия сайт да си спомни важна информация, която прави ползването на сайта от Ваша страна по-ефективно и полезно. Нашите сайтове използват бисквитки по много причини. Използваме технологията на бисквитките и IP адреси, за да получим нелична информация от нашите онлайн посетители и също така за да предоставим на регистрираните посетители възможно най-доброто персонализирано онлайн преживяване.

Как използваме бисквитките?

Посетителите на нашите сайтове използват различни уеб браузери, както и различни компютри. За да направим Вашите посещения възможно най-лесни посредством технологията, която използвате, автоматично запомняме типа уеб браузер (напр. Internet Explorer, Firefox) и операционната система (напр. Windows, Mac), които посетителят ползва, както и името на домейна на интернет доставчика на посетителя. Също така следим общия брой посетители на нашия сайт в обобщен вид, за да можем да актуализираме и да подобряваме сайта; вашите лични данни не се извличат с този процес. Тези данни ни показват дали повечето посетители предпочитат определени характеристики или области от други, което ни помага до поддържаме сайта актуализиран и интересен за мнозинството наши посетители.

Как използваме бисквитките, за да персонализираме Вашето преживяване на нашите сайтове?

Технологията на бисквитките ни помага да доставим Съдържание, адаптирано към интересите на посетителите и ни позволява да правим поръчки за продукти, да организираме състезания и да предлагаме други по-гъвкави функции на сайта за нашите посетители. Сайтовете, които предлагат онлайн пазаруване, използват бисквитки, за да запомнят и обработват артикулите във Вашата количка с покупки. Там, където това е позволено, можем да асоциираме личната информация с файл тип бисквитки в такива ситуации.

Какво се случва, ако не искам бисквитки?

Ако не искате бисквитки, можете да си настроите компютъра да ви известява всеки път, когато файл тип бисквитки е изпратен към вас или може да затворите всички бисквитки чрез вашия браузер (напр. Internet Explorer или Firefox). (Проверете менюто HELP на вашия браузер за правилния начин, по който да смените или актуализирате бисквитките.). Ако дезактивирате бисквитките, е възможно да нямате достъп до част от горепосочените услуги.

Какво се случва с таблата за съобщения или интерактивните форуми?

Можем да предложим табла със съобщения или бюлетини или интерактивни зони, където посетителите могат да публикуват коментари или забавна информация за нашите посетители. Ако на сайта има бюлетин или табло със съобщения или други интерактивни зони, където може да се публикува Лична информация, моля прегледайте нашите правила за използването им преди да влезете, защото те, както и нашите Условия ще са задължителни за Вас. Както знаете, всеки онлайн пост е публично достъпен, така че е видим за всеки. Не даваме гаранции и не поемаме никакви задължения или отговорност по отношение на информацията, която публикувате.

Подсигурени ли са данните относно транзакцията / кредитната карта?

Грижим се за сигурността и безопасността на Вашата транзакция. Използваме SSL (Слой със защитени сокети), за да комуникираме със софтуера на браузера тогава, когато поръчвате онлайн от нашия сайт и така ни изпращате информация за кредитната ви карта или подобни данни. SSL е стандартен протокол за сигурност, който прави изключително трудно копирането от когото и да е на вашата кредитна карта/ транзакция и на друга информация, която ни изпращате, когато правите онлайн поръчка. Взимаме предпазни мерки, за да запазим сигурността на данните на вашата кредитна карта в нашите вътрешни системи.

Какво правим, за да съхраняваме Вашата Лична информация в условия на сигурност?

Създадохме устройства за сигурност, за да гарантираме, че нашите вътрешни процедури отговарят на високите стандарти на нашата политика. Също така полагаме всички усилия, за да сме сигурни, че третите лица, които работят с нас като наши представители, са съгласни да пазят Личната информация, до която имат достъп, за да обслужват сайта и нашите посетители, и да следват Вашите предпочитания по отношение на контактите, които получавате, така че този сайт и Съдържанието му да бъдат налични за Вас и да отговорят на поръчките и изискванията Ви.

Каква е ситуацията с линковете към други уебсайтове?

Можем да предложим линкове към други сайтове освен тези на групата дружества Роял Канин България ЕООД. Все пак се опитваме да пускаме линкове само към уебсайтове, които споделят нашите ценности и правила. Трябва винаги да проверявате политиката на конфиденциалност на всеки сайт, който отваряте чрез линк на нашия сайт, за да научите техните практики за събиране на лична информация, включително и начина, по който те ползват бисквитките. Ние не носим отговорност за политиките относно съдържанието или събирането на информация на сайтовете на други дружества. Ако посещавате друг сайт, трябва да прегледате тяхната политика на конфиденциалност и други политики, които имат. Не поемаме отговорност и не можем да бъдем отговорни по никакъв начин за наличността на тези сайтове, за формата, съдържанието, продуктите или други материали на съответните сайтове.

Какво още трябва да знаете?

Запазваме си правото да използваме или разкриваме всякаква Лична информация, ако това е необходимо според приложимите законови разпоредби или се изиска по законов ред от компетентен орган за провеждане на разследване на оплаквания на потребители или други възможни нарушения на закона, за защита целостта на сайта, за да отговорим на Вашите изисквания или да съдействаме на законово разследване.

Какво трябва да правите ако имате въпроси, ако искате да имате достъп до, да актуализирате или изтриете информация или ако искате да прекратите абонамента за получаване на друга комуникация в бъдеще? Ако искате да имате достъп до, да актуализирате или изтриете информация за вас, която ние пазим в нашата маркетингова база данни (съгласно приложимите законови разпоредби), ако искате да прекратите абонамента за получаване на друга комуникация в бъдеще от нас или ако имате въпроси относно нашата политика на конфиденциалност или искате да упражните някое друго право, молим да се свържете с нас на посочените по долу контакти:

Официално наименование: „Роял Канин България“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма бизнес тауърс, сграда Б, ет. 10

Адрес за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма бизнес тауърс, сграда Б, ет. 10

e-mail: office.bgr@royalcanin.com

Тел: +359 2 805 79 00